Tässä salassapitosopimus, johon jokainen vapaaehtoispankkiin rekisteröitynyt vapaaehtoinen sitoutuu.

Sitoudun siihen, että toimiessani vapaaehtoisena Jämsän seurakunnan palveluksessa tai hoitaessani jotain tehtävää seurakunnan toimeksiannosta en paljasta sivulliselle asiakirjojen salassa pidettävää sisältöä enkä muutakaan tietoon saamaani seikkaa, josta lailla tai asetuksella on säädetty vaitiolovelvollisuus.

 

Salassapidon piiriin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi useat henkilötiedot, kuten henkilötunnus. Arkaluonteisina henkilötietoina salassa pidettäviä ovat etnistä alkuperää, uskonnollista ja poliittista vakaumusta, henkilön terveydentilaa, seksuaalista suuntautumista sekä sosiaalihuollon tarvetta koskevat tiedot.  

 

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus on voimassa myös vapaaehtoistehtävän tai toimeksiantosuhteen päätyttyä.

 

Olen perehtynyt minulle esitettyihin vaitiolovelvollisuussäännöksiin. Sitoudun noudattamaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita tai määräyksiä.

 

 

 

                      Olen lukenut yllä olevat salassapidon periaatteet ja sitoudun niitä noudattamaan.

 

 

 

                      ________________________________________________________________________

                      Paikka ja päiväys

 

 

                      ________________________________________________________________________

                      Allekirjoitus ja nimenselvennys