Vapaaehtoispankki - Lieksan seurakunta

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana


Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Diakoniatyö
Musiikki
Nuorisotyö
Varhaiskasvatus
Yleinen vapaaehtoistoiminta

* . - +

Kategoriat
Diakoniatyö 
Lähimmäispalvelu
Veikonvalinnan tukihenkilö
Yhteisvastuukeräys
Musiikki 
Nuottakuoro
Pielisjärven kirkkokuoro
Nuorisotyö 
Rippikoulu isonen
Varhaiskasvatus 
Apua lapsiperheille
Apukädet kerhotoimintaan
Yleinen vapaaehtoistoiminta 
Arkunkantaja
Jumalanpalvelusryhmät
Käsityöt
Keittiötehtävät
Talkoorinki
Toiminnansuunnittelijat
Viestintä
Ystävätoiminta

* . - +


Hygieniapassi Kyllä Ei Arkunkantajien tiedot (nimi, puhelinnumero) toimitetaan Lieksan hautaustoimistoille. Hyväksyn, että minun tiedot voidaan toimittaa. Kyllä, ymmärrän ja hyväksyn

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

TIETOSUOJASELOSTE LIEKSAN SEURAKUNNAN
ASIAKASREKISTERISTÄ

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
09.09.2021


Rekisterinpitäjä

Lieksan seurakunta
Mönninkatu 13, 81700 Lieksa
puh. 0400 365 575
sähköposti: lieksa@evl.fi


Yhteyshenkilö

Henri Maijala, talouspäällikkö
puh. 0400 209930, henri.maijala@evl.fi


Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Marko Torvinen, tietosuojavastaava
puh. 040 4848222, tietosuojavastaava.iita@evl.fiRekisterin nimi

Lieksan seurakunnan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Asiakasrekisterin kautta hallinnoidaan seurakunnan ja muiden toimintayksiköiden tila-, henkilö ja tilaisuus-varauksia, diakoniatyön asiakkuuksia sekä retkien, leirien, rippikoulujen ja eri tapahtumien ilmoittautumisia ja osallistujatietoja. Rekisteriin tallennetaan tilaisuuden kannalta tarpeelliset osallistuja- ja laskutustiedot sekä muut toiminnassa tarvittavat asiakastiedot. Lisäksi rekisteriä hyödynnetään seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa muodostamalla luottamushenkilöistä, vapaaehtoistyöntekijöistä tai tiettyyn toimintaan osal-listujista luetteloita yhteydenpitoa varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679)
- 6 artikla 1a: rekisteröidyn suostumus
- 6 artikla 1c: lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
- 6 artikla 1f: rekisterinpitäjän oikeutettu etu
- 9 artikla 2d: käsittely suoritetaan poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön laillisen toiminnan yhteydessä.
Jäsenrekisterin pidosta ja tietojen käsittelystä säädetään uskontokuntien jäsenrekistereistä annetussa laissa (614/1998), kirkkolain (1054/1993) 16. luvussa sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009).

Rekisterin tietosisältö
nimet, henkilötunnus
- yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maa
- alaikäiseltä: em. tiedot huoltajasta ja maksajasta
- seurakunta
- tiedot kirkollisesta toimituksesta tai osallistumisesta tilaisuuteen sekä mahdolliset laskutustiedot
- leirille tai retkelle osallistuvilta: erityisruokavaliot, toiminnassa huomioitavat terveyteen liittyvät tiedot, lupa käyttää henkilöstä otettuja kuvia seurakunnan tiedotuksessa sekä lähiomaisen nimi ja puhelinnumero
- rippikoululaisista: kastetta, rippikoulua ja konfirmaatiota koskevat tiedot sekä koulu ja luokka
- diakoniatyössä: asiakkaan terveyteen, perhesuhteisiin, elämäntilanteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä tietoja, tiedot taloudellisesta avustamisesta


Tietolähteet

Pääsääntöisesti tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen huoltajaltaan tai muulta lähiomaiselta. Tiedot tallennetaan rekisteriin joko seurakunnan työntekijöiden toimesta tai sähköisen ilmoittautumisen kautta.
Kirkon jäsenten tietoja saadaan myös henkilötunnuksen perusteella valtakunnallisesta jäsentietojärjestel-mästä, josta tietoja voidaan päivittää tarvittaessa asiakasrekisteriin. Jäsentietojärjestelmästä siirretään Lieksan seurakunnan rippikouluikäisten ikäluokkien tiedot rippikoulutoimintaa varten.
Kirkollisia toimituksia, rippikoulua, luottamustehtäviä ja myönnettyjä avustuksia koskevia tietoja kertyy jär-jestelmään seurakunnan omassa toiminnassa.


Tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti Kirkon palvelukeskukselle, jonka kanssa Lieksan seurakunnalla on taloushallinnon palvelusopimus. Kirkon palvelukeskukselle luovutetaan luotujen laskujen maksajista myyntireskontraa varten tarvittavia asiakastietoja: nimi, henkilötunnus (mikäli käytettävissä), kieli, laskutusosoite ja laskuihin liittyvät muut tiedot.
Rippikoulun käyneistä siirretään Kirkon valtakunnalliseen jäsentietojärjestelmään tiedot rippikouluun ilmoittautumisesta, rippikoulun suorittamisesta ja konfirmaatiosta. Näiden tietosiirtojen yhteydessä käsitel-lään seuraavia henkilötietoja: henkilötunnus, syntymäaika, etunimet, sukunimi ja sukupuoli.
Vapaaehtoisiksi arkunkantajiksi rekisteröidyistä luovutetaan Lieksassa toimiville hautaustoimistoille henkilön nimi ja puhelinnumero.

Diakoniatyön asiakastietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan antaman valtakirjan perusteella.
Muita luovutuksia ei anneta kuin erillisen lain nojalla (esim. lastensuojelulaki).

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Pääsääntöisesti henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä niin pitkään kuin henkilöt osallistuvat seurakunnan toimintaan tai ovat diakoniatyön asiakkaita. Lainsäädäntöön pohjautuvat, asiakasrekisterin pitäjää velvoittavat säilytysajat huomioidaan tietojen säilytyksessä.

Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä säännöllisesti.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
• Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.


Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1.1