Vapaaehtoispankki - Limingan seurakunta

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Limingan seurakunnan vapaaehtoisrekisteri

Yhteystiedot:
Osoite: Pappilantie 6, 91900 LIMINKA
Sähköposti: liminka@evl.fi
http://vapaaehtoispankki.fi/liminganseurakunta

2. Rekisterin nimi
Limingan seurakunnan vapaaehtoisrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Postinumero
Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot
Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa
sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Limingan seurakunnan vapaaehtoisrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Limingan seurakunnan vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa ”Omat tiedot”-linkkiä.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Limingan seurakunnan vapaaehtoisrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Limingan seurakunnan vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa ”Omat tiedot”-linkkiä.
Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Limingan kirkkoherranvirasto/vapaaehtoispankki, Pappilantie 6, 91900 LIMINKA.

10. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Limingan seurakunnan vapaaehtoisrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Versio 1.1.1