Vapaaehtoispankki - Limingan seurakunta

Tietosuojaseloste

Vapaaehtoisrekisteri 11.5.2021

Rekisterinpitäjä
Limingan seurakunta

Yhteyshenkilö:
Toimistosihteeri Hannu Luukinen
Pappilantie 6, 91900 LIMINKA
044 7521 220
hannu.luukinen@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Oulun aluekeskusrekisteri
rekisterinjohtaja
Veijo Koivula
PL 122, 90101 Oulu
+358 40 574 7138

Rekisterin nimi
Limingan seurakunnan vapaaehtoisrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tarkoitus: yhteydenpito seurakunnan toimintaan osallistuviin. Rekisterin tarkoituksena on tuottaa Limingan seurakunnan vapaaehtoistyön tarpeisiin henkilötietoja.
Oikeusperusteet: merkityksellinen ja asianmukainen suhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä, lakiin ja sopimuksiin perustuvat velvollisuudet, henkilön antama suostumus henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmät: Vapaaehtoispankkiin vapaaehtoisesti liittyvät henkilöt
Tietosisältö: Yhteystiedot, nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti. Mahdolliset lisätiedot, kuten henkilön taidot ja työkokemus. Myös terveyteen, elämäntilanteeseen ja käyttäytymiseen liittyvät tiedot, sekä kolmansien osapuolten yhteystiedot.

Tietolähteet
Asianosaiset ilmoittavat tarvittavat tiedot suoraan vapaaehtoispankkiin.

Tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilön tiedot säilyvät vapaaehtoispankin tietokannassa, kunnes jäsen poistaa itse tiedot tai pyytää kirjallisesti rekisterinpitäjää poistamaan ne.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
• Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Versio 1.1.1